อำเภอทุ่งช้าง
เป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดน่านตั้งอยู่กลางหุบเขาทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ห่างจาก ตัวเมือง ๘๖ กิโลเมตร

อำเภอทุ่งช้าง หรือ " แขวงขุนน่าน "

ประวัติโดยย่อ
อำเภอทุ่งช้างเดิมมีฐานะเป็นแขวง เรียกว่า "แขวงขุนน่าน" มีผู้ปกครองแขวงชื่อว่า เจ้าพรหม ณ.น่าน ปกครองแขวงขุนน่านตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๔๔๖ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เรียกว่า "อำเภอและ" โดยตั้งที่ว่าการอำเภออยู่บนเนินเขาริมลำน้ำและ บ้านเฟือยลุง ตำบลและในปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมลงมาทางใต้ประมาณ ๒ กม. และในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเสียใหม่เป็น "อำเภอทุ่งช้าง" ตามชื่อบ้านซึ่งเป็นที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน
ข้อมูลตำบลในอำเภอทุ่งช้าง (คลิก..)
ต.ทุ่งช้าง   ต.และ   ต.งอบ   ต.ปอน
ประเพณีที่สำคัญ
+ ประเพณีขึ้นปีใหม่ชาวเขาเผ่าม่ง
+ งานน้อมรำลึกอนุสรณีย์วีรกรรม พตท.
+ งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ
+ งานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวพ่อเฒ่าแม่เฒ่า

พี่ๆน้องๆ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมชมได้ โดยเดินทางจากตัวเมืองด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถรับจ้าง หรือรถโดยสารประจำทาง น่าน-ทุ่งช้าง ใช้เส้นทางบนทางหลวง หมายเลข ๑๐๘๐ ทุ่งช้างมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้านธรรมชาติอยู่หลายสถานที่ ที่เข้าไปสัมผัสได้ แต่เนื่องจากว่าสถานที่ต่างๆ บางที่ ยังไม่ได้มีการสร้างเส้นทางเข้าไปถึง เลยทำให้การเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมไม่สะดวกมากนัก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบด้านเดินป่า แวะชมธรรมชาติไปเรื่อยๆ และพักค้างแรมในป่า รับรองว่าเข้าไปสัมผัสสถานที่ต่างๆท่ามกลางธรรมชาติแล้วถูกใจแน่นอน..
 
   
อำเภอทุ่งช้าง ประกอบไปด้วย ๔ ตำบล มีหมู่บ้าน ๔๐ หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๒๐,๖๔๐ คน เป็น ประชากรชาย ๑๐,๔๕๐ คน ประชากรหญิง ๑๐,๑๙๐ คน และมีพื้นที่ทั้งหมด ๗๖๐.๘๑๑ ตารางกิโลเมตร การบริหารเป็น ๑ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ๔ องค์การ
 
ตำบลทุ่งช้าง เป็นตำบลที่อยู่ในตัวอำเภอทุ่งช้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ, โรงเรียนมัธยมทุ่งช้าง, โรงพยาบาลทุ่งช้าง, อนุสาวรีย์พลเรือน ตำรวจ ทหาร มีทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยยาง, บ้านทุ่งผึ้ง, บ้านทุ่งช้าง, บ้านแพะกลาง, บ้านสลี, บ้านน้ำพิ, บ้านป๋างแก
อาณาเขต ตำบลทุ่งช้าง
ทิศเหนือ ติด ต.และ อ.ทุ่งช้าง
ทิศใต้ ติด อ.เชียงกลาง
ทิศตะวันออก ติด ต.ภูคา อ.ปัว
ทิศตะวันตก ติดกิ่ง อ.สองแคว
รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายอำนวย วัดคำ
นายสนิท พนาขวา
นายทอง ตันกาบ
นายสุนทร ศรีวรรณ
นายอุทัย นาระทะ
นายทอน เปาป่า
นายสัมพันธ์ แซ่ท้าว
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
TOP
ตำบลและ เป็นตำบลที่อยู่ติดกับตำบลทุ่งช้าง มีแม่นํ้าและเป็นที่กั้นอาณาเขต ในตำบลและจะเป็นที่ตั้งของตลาดสด ซึ่งเป็นตลาดที่ประชาชนทั้งอำเภอมาใช้จับจ่ายชื้อขายกันเป็นหลัก ตำบลและประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเฟือยลุง, บ้านห้วยเต๋ย, บ้านมอญ, บ้านนํ้าเพาะ, บ้านกลาง, บ้านเวียงสอง, บ้านดอนชัย, บ้านวังผา, บ้านนํ้าสอด, บ้านศาลา, บ้านทุ่งอ้าว
อาณาเขตของ ต.และ
ทิศเหนือ ติด ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
ทิศใต้ ติด ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติด กิ่ง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติด กิ่ง อ.สองแคว จ.น่าน, จังหวัดพะเยา
TOP
ตำบลงอบ เป็นตำบลที่ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านงอบศาลา, บ้านห้วยสะแตง, บ้านภูคำ, บ้านทุ่งสุน, บ้านงอบเหนือ, บ้านน้ำลาด, บ้านขุนน้ำลาด, บ้านงอบใต้, บ้านงอบกลาง, บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง, บ้านมณีพฤกษ์

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕,๒๘๔ คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๓,๔๔๒ คน
อาณาเขต ต.งอบ
ทิศเหนือ ติด ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง
ทิศใต้ ติด ต.และ อ.ทุ่งช้าง
ทิศตะวันออก ติด ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง
ทิศตะวันตก ติด จ.พะเยา
 
รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายสม เทพจันตา
นายชาย แปงคำใส
นายอิ่น เปาป่า
นายถนอม เทพจันตา
นางสายสนม คำรังษี
นายคำ เปาป่า
นายมั่น เปาป่า
นายฤทธิ์ อินทะรังษี
นายจันตา อินทะรังษี
นายประยูร อินทะรังษี
นายประเสริฐ แซ่ท้าว
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์ตำบลงอบ
คือผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เป็นผ้าฝ้ายนิยมนำมาทำเป็นผ้าปูที่นอน ผ้าซิ่น หรือ ผ้าปูโต๊ะ
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน
๒๗ หมู่ ๔ บ้านทุ่งสุน ต.งอบ
ราคา ตั่งแต่ ๒๐๐-๙๐๐ บาท
TOP
ตำบลปอน เป็นตำบลที่ประกอบด้วย ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำเลียง, บ้านไร่ไทรงาม, บ้านหล่ายทุ่ง, บ้านหนองคำ, บ้านใหม่, บ้านปอน, บ้านป่าเปือย
อาณาเขต ต.ปอน
ทิศเหนือ ติด จ.พะเยา
ทิศใต้ ติด ต.งอบ, ต.และ อ.ทุ่งช้าง
ทิศตะวันออก ติด ต.ขุนน่าน อ.บ่อเกลือ
ทิศตะวันตก ติด จ.พะเยา

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๒,๔๒๘ คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๑,๖๙๒ คน
 
รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายพินิจ เจนป่า
นายชำนาญ สุกใส
นายสนิท หอมดอก
นายขจร ภิวงศ์
นายสม หอมดอก
นายณัฐพงษ์ สุกใส
นายทัศน์ ดวงมณีรัตน์
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
TOP